Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti ODEHNAL s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu

ODEHNAL s.r.o.

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ ) společnosti Odehnal s.r.o.,

IČO: 29259843, se sídlem Řepka 17, 679 23 Lomnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 68928 (dále jen „prodávající“ ) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“ ) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou - zákazníkem (dále jen „kupující“ ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese  https://www.elektro-odehnal.cz/ prostřednictvím rozhraní uvedené internetové stránky (dále jen „webový portál“ ).

2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání dohodnutá v kupní  smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

3. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající informuje o změně obchodních podmínek na webovém portálu,  případně jiným vhodným způsobem, aby se mohli kupující bez obtíží seznámit s aktuálním zněním  obchodních podmínek.

4. Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.  Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory atd.) si nese kupující  sám, přičemž tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

II. 

Uzavření kupní smlouvy a její změny 

1. Prodávající zveřejňuje na webovém portálu informace o zboží a jeho vlastnostech, o ceně zboží v korunách českých (vč. DPH) a o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že prezentace zboží je informativního charakteru a že prodávající není povinen kupní smlouvu na zboží prezentované na webovém portálu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. se neuplatní.

2. Kupující je oprávněn objednávat zboží bez registrace přímo z webového portálu, nebo po registraci ze svého uživatelského účtu na webovém portálu (blíže užívání webového portálu upravuje článek VII. těchto obchodních podmínek). V případě registrace uživatelského účtu na webovém portálu vyplní kupující svou e-mailovou adresu a heslo. Po autorizaci registrace kupující dále vyplní údaje nezbytné pro účely plnění kupních smluv uzavíraných s prodávajícím.

3. Pro objednání zboží vyplňuje kupující objednávkový formulář na webovém portálu, v němž kupující zejména označí objednané zboží a jeho požadované množství a „vloží“ ho do elektronického nákupního košíku (tj. provede výběr zboží tlačítkem „přidat do košíku“), z kterého kliknutím na tlačítko „Přejít do pokladny“ může kupující dále zvolit údaje o požadovaném místě a datu dodání zboží, výběr způsobu dodání zboží včetně informací spojených s dodáním zboží, identifikační údaje kupujícího a způsob úhrady kupní ceny zboží (to vše dále jen jako „objednávka“).

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh kupní smlouvy za předpokladu, že budou vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři a že kupující zaškrtnutím políčka „ Souhlasím s obchodními podmínkami “ potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 5 dnů.

5. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí (akceptace) objednávky, které prodávající zašle na emailovou adresu kupujícího.

7. Pokud prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v objednávce splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant změny objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím emailové pošty.

8. V případě, že nastanou okolnosti bránící výrobě nebo donášce zboží (např. vyprodáním produktu, vyčerpáním kapacity rozvážkové služby atd.), je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího na jím uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese kupujícího za účelem dohody o změně kupní smlouvy (zejm. struktury objednaného zboží nebo termínu doručení). Nebude-li změna kupní smlouvy možná, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy (nebo její části) s okamžitou účinností odstoupit. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy (nebo její části) a kupující již kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží uhradil, bude kupujícímu příslušná částka převedena zpět na účet, z něhož byla platba provedena, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

9. Pokud kupující požádá o změnu kupní smlouvy, dojde ke změně kupní smlouvy poté, co ji prodávající odsouhlasí elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v den dodání zboží lze požádat pouze o změnu času nebo adresy dodání; od okamžiku, kdy je zboží vypraveno, nelze v kupní smlouvě provést již žádné změny. Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku/ kupní smlouvu odstoupením za podmínky, že bude toto odstoupení doručeno prodávajícímu nejpozději do 18:00 hod. dne předcházejícího plánovaného dodání zboží. Při žádosti o změnu objednávky/ kupní smlouvy či při odstoupení od objednávky/ kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a datum objednávky. Pokud dojde výše uvedeným způsobem ke změně či zrušení objednávky/ kupní smlouvy a kupující již kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží uhradil, bude mu příslušná částka převedena zpět na účet, z něhož byla platba provedena, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od změny či zrušení objednávky/ kupní smlouvy.

III. 

Dodání zboží 

1. Prodávající zajišťuje dodání zboží objednaného prostřednictvím webového portálu výlučně ve vybraných lokalitách uvedených v sekci stránek e-shop. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Prodávající zajišťuje dodání zboží kupujícímu následujícími způsoby:

a) doručením do místa bydliště kupujícího nebo do jiného místa určeného kupujícím

3. Prodávající zajišťuje dodání zboží objednaného prostřednictvím webového portálu nejdříve v následujícím kalendářním dnu po akceptaci objednávky kupujícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

4. Dodání zboží je možné mezi 8 hod. a 21 hod. v závislosti na času doručení objednávky

prodávajícímu následovně:

a) objednávky přijaté a potvrzené prodávajícím v rozmezí 0:00 hod – 14:00 hod je možné expedovat následující den od 8:00 hodin,

b) objednávky přijaté a potvrzené prodávajícím v rozmezí 14:01 hod – 00:00 hod je možné expedovat následující den od 8:00 hodin,

5. Je-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zboží převzít při jeho dodání.

6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za vady zboží způsobené opakovaným dodáním zboží. V případě nepřevzetí zboží nebo vrácení zboží kupujícím bez relevantního důvodu, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

7. V případě, že nastane situace, která přímo ovlivní zpoždění dodání zboží (např. dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy apod.), může dojít k opožděnému dodání zboží. V takovém případě bude kupující telefonicky informován o novém čase dodání. Za zpoždění či nedodání zboží, které prodávající nezavinil, nenese prodávající odpovědnost.

IV. 

Cena zboží a náklady na dodání zboží, platební podmínky 

1. Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uvedena po zaokrouhlení na celé koruny české v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden na daňovém dokladu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

2. Kupující může uhradit cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží následujícími způsoby:

a) v hotovosti při převzetí zboží od dopravce (na dobírku) na dohodnutém místě dodání,

b) převodem na bankovní účet XXX

3. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží v následující výši:

a) 150,- Kč (vč. DPH)

b) 0,-Kč (tzn. náklady spojené s dodáním zboží nebudou prodávajícím kupujícímu účtovány) při dodání zboží  za předpokladu, že konečná kupní cena zboží (po zohlednění uplatněných slev) činí min. XXX (vč. DPH).

4. Prodávající nevyžaduje od kupujícího povinnost zaplatit zálohu nebo jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ujednání dle odst. 6 tohoto článku obchodních podmínek ohledně povinnosti úhrady kupní ceny předem.

5. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu kupní ceny (vč. nákladů spojených s dodáním zboží) ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že kupující v minulosti dodávané zboží bezdůvodně nepřevzal nebo v případě předvídaném v odst. 10 tohoto článku obchodních podmínek. Ustanovení § 2119 odst. 1 obč. zák. se nepoužije.

6. V případě platby v hotovosti, platby stravenkami nebo dárkovou kartou je kupní cena (vč. nákladů spojených s dodáním zboží) splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena (vč. nákladů spojených s dodáním zboží) splatná do 3 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Při úhradě kupní ceny na základě faktury je kupní cena (vč. nákladů spojených s dodáním zboží) splatná ve lhůtě určené na faktuře. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude kupujícímu odesláno bez zbytečného odkladu po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.

7. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží a předá jej kupujícímu při odběru zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. 

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy 

1. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 obč. zák. nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy :

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze , jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30 dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího.

2. Nejedná-li se o případ uvedený výše v odst. 1 nebo jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující právo dle § 1829 obč. zák. od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může být kupujícím odesláno na doručovací adresu prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího uvedené v článku IX. těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn využít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu provozovny prodávajícího, z níž bylo zboží dodáno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět prodávajícímu před uplynutím uvedené lhůty. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Kupující odpovídá za snížení hodnoty (opotřebení) vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu bylo doručeno odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího přijal, stejným způsobem, a to včetně nákladů na dodání zboží ( v případě, že kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Případný nárok na náhradu škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. 

Reklamace dodaného zboží 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 1914 - § 1925, § 2099 - § 2117 a § 2161 – § 2174 obč. zák. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Při prodeji zboží prodávající kupujícímu odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že zboží v době, kdy je kupující převzal, má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Kupující je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit prodávajícímu nebo přepravci, a to na potvrzení o předání zboží, příp. ústně při osobním převzetí zboží kupujícím v provozovně prodávajícího. Pokud zboží při převzetí kupujícím bude vykazovat vady, vrátí kupující zboží ihned osobě, která mu je za prodávajícího předala. Pokud kupující nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání, je kupující srozuměn s tím, že s ohledem na povahu zboží nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel.

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. U zboží, které se rychle kazí (tj. zejména u zboží určeného ke spotřebě do 24 hodin), je třeba reklamaci učinit nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.

5. Kupující je oprávněn reklamace uplatňovat u prodávajícího písemně nebo elektronicky na adresách uvedených v článku IX. těchto obchodních podmínek, nebo osobně v provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Při reklamaci je nutné uvést a prokázat důvod reklamace (vadu popsat a doložit). O reklamaci bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VII. 

Uživatelský účet a užívání webového portálu 

1. Kupující je oprávněn se na webovém portálu registrovat a vytvořit si svůj uživatelský účet, ze kterého může provádět objednávání zboží. Při registraci na webovém portálu, jakož i při objednávání zboží z webového portálu bez registrace, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu provést změnu přístupových údajů a informovat prodávajícího, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě.

3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití uživatelského účtu kupujícího, nebo v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok aktivně nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně porušení těchto obchodních podmínek).

4. Kupující bere na vědomí, že přístup k webovému portálu může být dočasně přerušen, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající neodpovídá za plynulý, bezchybný a bezpečný chod webového portálu. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

5. Webový portál je možné užívat jen způsobem, který není na úkor prodávajícího nebo třetích osob a který je v souladu s jeho určením. Kupující užívá webový portál na vlastní riziko. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé kupujícímu v souvislosti s užíváním webového portálu.

6. Kupující bere na vědomí, že webový portál (vč. fotografií zboží) je chráněn autorským právem. Fotografie na webovém portálu jsou ilustrativní. Prodávající nenese odpovědnost za úplnost a přesnost informací uvedených na webovém portálu.

7. Prodávající je oprávněn prodej prostřednictvím webového portálu kdykoli ukončit.

VIII. 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

1. Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, prodávající zajišťuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

2. Prodávající je v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a s jejím plněním oprávněn ke zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“ ). Prodávající je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat i pro další účely, např. pro účely marketingového průzkumu trhu, nabízení slev a slevových karet či výhod věrnostních programů, k těmto účelům je vyžadován informovaný souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, který kupující může udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely…“.

3. Prodávající je oprávněn informovat kupujícího o zboží a zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující může zasílání obchodních sdělení kdykoli zrušit kliknutím na řádek obsažený v elektronickém obchodním sdělení „odhlásit se z odběru“ nebo prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v článku IX. těchto obchodních podmínek.

4. Prodávající při zpracování osobních údajů poskytnutých kupujícím vychází z toho, že mu kupující poskytl správné a pravdivé údaje, resp. že kupující tyto údaje aktualizuje. O případné změně ve svých osobních údajích je kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky prostřednictvím svého uživatelského účtu informovat. Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Je-li pro zpracování osobních údajů kupujícího vyžadován souhlas, prodávající řádně a včas informuje kupujícího o zpracování osobních údajů a zajistí potřebný souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, který bude splňovat náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy. Je-li kupující mladší 13 let nebo je-li tak vyžadováno právními předpisy, bude souhlas se zpracováním osobních údajů takového kupujícího udělen jeho zákonným zástupcem.

5. Prodávající je správcem a v některých případech zároveň zpracovatelem osobních údajů kupujícího. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající rovněž pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to zejména osoby provádějící správu webového portálu a osoby provádějící dopravu zboží (v rozsahu nezbytném pro zajištění dodání zboží). Prodávající uzavře s takovými zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů. Prodávající předtím, než předá osobní údaje třetí osobě, poskytne kupujícímu informace o příjemcích osobních údajů vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění kupní smlouvy nebo po dobu existence uživatelského účtu, podle toho, která je delší. Nad rámec takto stanovené doby je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, jsou-li osobní údaje pseudonymizovány nebo anonymizovány, a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv rodávajícího vůči kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

7. Kupující má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. že kupující je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující je oprávněn uplatnit veškerá tato práva v písemné formě prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku IX. těchto obchodních podmínek. Kupující je rovněž oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

8. Kupující výslovně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém portálu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. 

Doručování korespondence a kontaktní údaje prodávajícího 

1. Prodávající a kupující doručují veškerá oznámení týkající se kupní smlouvy (vč. případného odstoupení od smlouvy) druhé smluvní straně písemně prostřednictvím elektronické pošty, přičemž prodávající doručuje korespondenci kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, a kupující doručuje korespondenci prodávajícímu na emailovou adresu: elektroodehnal@post.cz. Vzájemnou korespondenci jsou smluvní strany oprávněny rovněž doručovat poštou formou doporučeného dopisu na kontaktní adresu druhé smluvní strany.

2. V případě doručování elektronickou poštou se zpráva považuje za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva odesílaná doporučenou poštou se považuje za doručenou převzetím zásilky adresátem; za doručenou se považuje i písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odmítnuto nebo která nebyla vyzvednuta v úložní době, nebo která se vrátila jako nedoručitelná. 

3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty: : elektroodehnal@post.cz , adresa pro doručování: Řepka 17, 679 23 Lomnice.

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a nebude kupujícímu přístupná.

2. V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se kupní smlouva českým právem.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obč. zák.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obč. zák.

5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající formou emailové komunikace. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů online na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz . 

6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se kupující mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je dostupný na webovém portálu. Kontrolu dle živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 3. 2021